Over de school

Obs De Aanloop is een kleine dorpsschool in Valthermond. De school is een gebouw dat 6 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree.  In de centrale hal van de school werken kinderen groep doorbrekend aan de thema’s,  onder toezicht wordt er samen gewerkt. In het stiltelokaal hebben kinderen de mogelijkheid om zelfstandig alleen te werken. Dit kan gedurende de hele dag.  Een dag per week werkt een leerkracht buiten de groep om kinderen in groepjes te begeleiden in hun specifieke zorgbehoeften.

Naast de ruim 90 leerlingen zijn 7 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over vijf (combinatie-)groepen. Ook werken een intern begeleider, een teamleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is, met daarbij ook houdend voor de verschillen tussen kinderen.

 

Onze missie

Vanuit onze openbare identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook eigenaarschap op leren en ontwikkelen ze hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hun toekomst.

 

Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot o.a. democratische, participerende en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Wij hechten aan een goede relatie tussen school en thuis. Daarbij kan aandacht voor burgerschap en integratie voor meer betrokkenheid van school, leerlingen en ouders zorgen. Op schoolniveau hebben we een aantal afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar, hoe we op het plein spelen en wat er in en buiten de klas is toegestaan. Deze regels zijn afgeleid van KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij hanteren een veiligheidsprotocol.

 

Ons motto:

Samen maken we er een fijne school van !!

 

Pedagogisch klimaat

We streven ernaar om op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels voor leerlingen en leerkrachten. We stimuleren de kinderen om met elkaar samen te spelen en te werken op basis van wederzijds respect. Kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen. Ze vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten.  Om een veilige omgeving voor ieder kind te bewerkstelligen werken we met Kiva.

 

Visie en missie o.b.s. De Aanloop

Als leidraad voor de organisatie van ons onderwijs hanteren we onze visie en missie. Onze visie op kinderen: Wij willen op onze school zorgen voor eigenaarschap op leren, onderwijs op maat en leren middels concrete materialen en ontdekkende leersituaties. Het thematische onderwijs is zo danig ingericht dat we, dat wat in de basisvakken aan de orde komt, ook integreren in ons thematisch onderwijs. Binnen het thematisch onderwijs wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie, actualiteiten, sociale burgerschap en integratie. Daarnaast bieden we kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in vaardigheden op het gebied van samenwerken, presenteren, ICT en ontwikkelen. Ieder kind moet met plezier naar school gaan, dit komt tot stand doordat de leerkracht de leerstof op niveau aanbiedt. De kans op succeservaring is optimaal. De leerkracht laat het kind mee denken, zodat het kind betrokken is bij het werk, verantwoordelijkheid draagt voor de taakuitvoering en gedurende een langere tijd kan werken. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen, dit heeft betrekking op de relaties. Kinderen moeten zich geaccepteerd voelen door hun medeleerlingen en door de leerkrachten.

 

Onze visie op school:

•  Groei van ieder individueel kind op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied èn op het gebied van talenten ontdekken en ontwikkelen.
• Onderwijs op maat, mede middels concrete materialen en ontdekkende leersituaties.
• Betrokkenheid van leerlingen en door kinderen te kennen.
• Een pedagogisch en didactisch goed klimaat: goede sfeer en maximale uit het kind halen.
• Professionele houding van leerkrachten en team:

o leerkrachten die kinderen motiveren in de ontwikkeling
o leerkrachten die vooruitgang stimuleren
o doorgaande ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten
o een team dat openstaat voor nieuwe onderwijsontwikkelingen

 

Onze visie op ouders/verzorgers:

• Goede communicatie naar en met ouders/verzorgers belangrijk
• Dat ouders/verzorgers en school samen verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en onderwijs van kinderen
• Regelmatige contacten met ouders/verzorgers van belang
• Actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers Wij vinden dat de samenwerking tussen school en thuis een gunstige invloed hebben op het (school)leven van kinderen.

 

De teamleider op locatie is verantwoordelijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de algemeen directeur bestuurder Dhr. G Hagenus.

Het onderwijsbureau bestaat uit de volgende functionarissen: een functionaris personeel & organisatie, een functionaris financiën, materieel en huisvesting en een medewerker administratie, secretariaat en ondersteuning.