Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR vergadert een aantal keren per jaar. De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaarkalender. Alle vergaderingen zijn openbaar, maar de MR stelt het wel op prijs, dat u uw komst van tevoren even meldt bij de voorzitter (zie hiervoor de jaarkalender).

 

De verdeling binnen de raad ziet er als volgt uit:
Kim van Middendorp oudergeleding
Marieke Maring personeelsgeleding (Voorzitter)
Kheisja Jansen personeelsgeleding (Secretaris)
Marcel Beek oudergeleding

 

Met onderstaand formulier kunt u rechtstreeks contact opnemen met de MR.