Over de school

Obs De Aanloop is een kleine dorpsschool in Valthermond. De school is een gebouw dat 6 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree.  In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In een lokaal wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en of een leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. Tevens hebben we in dit lokaal de boeken en de uitleen van de Bieb op school en op vrijdag de logopedist.

Naast de ruim 70 leerlingen zijn 7 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school. Een keer in de twee weken is een lid van het sociaal team aanwezig.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

 

Onze missie

Vanuit onze openbare identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De leerlingen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook eigenaarschap op leren en ze ontwikkelen hun creatieve talenten. In onze school doen we ons best de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst, mede door het aanbod van Basicly en digitale geletterdheid. Onze missie is de leerlingen voor te bereiden op de digitaliserende samenleving. Digitale geletterdheid is de digitaalvaardigheid; alles wat iemand in een digitale samenleving moet kunnen en kennen. De vier basisvaardigheden binnen digitale geletterdheid zijn: ict-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Onze leerkrachten worden ondersteund door Basicly.

Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot o.a. democratische, participerende en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Wij hechten aan een goede relatie tussen school en thuis. Daarbij kan aandacht voor burgerschap en integratie voor meer betrokkenheid van school, leerlingen en ouders zorgen. Op schoolniveau hebben we een aantal afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar, hoe we op het plein spelen en wat er in en buiten de klas is toegestaan. We besteden volop aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Binnen ons programma richten we ons op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op onze school. We zetten in op positieve groepsvorming en we stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Wij hanteren een veiligheidsprotocol.

 

Ons motto:

Met een goede Aanloop kom je verder!

 

Pedagogisch klimaat

We streven ernaar om op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels voor leerlingen en leerkrachten. We stimuleren leerlingen om met elkaar samen te spelen en te werken op basis van wederzijds respect. Kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen. Leerlingen vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten.  Om een veilige omgeving voor iedere leerling te bewerkstelligen besteden we ruim aandacht aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

 

Visie en missie o.b.s. De Aanloop

Als leidraad voor de organisatie van ons onderwijs hanteren we onze visie en missie. Onze missie: Wij willen op onze school zorgen voor eigenaarschap op leren, leerlingen betrekken bij de leerlijnen en de leerdoelen. Door middel van voorspelbaarheid, rust, structuur en effectieve directe instructie op de leerdoelen, willen we leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden. Daarnaast bieden we zaakvakonderwijs aan met Blink. In alle groepen wordt gewerkt met thema’s. Binnen het thematisch onderwijs wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie, actualiteiten, sociale burgerschap en integratie. Daarnaast bieden we kinderen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in vaardigheden op het gebied van samenwerken, presenteren, ICT en ontwikkelen. Van het allergrootste belang is, dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Dit realiseren we onder andere door effectieve directe instructies aan te bieden. Leerlingen verwerken vervolgens op niveau. De digitale methoden zorgen voor een op maat verwerking voor iedere leerling. De leerkracht monitort de verwerkingsopdrachten en de resultaten hiervan. We kunnen op deze manier zien, welk leerlingen extra instructies nodig zijn op onderwijsdoelen. De ondersteuning verloopt hierdoor zo optimaal mogelijk en hierdoor optimaliseren we de succeservaringen van iedere leerling en ook het plezier in leren. Doordat we leerlingen bewust maken van de leerdoelen en hoe deze te behalen, groeien leerlingen in hun taakgerichtheid en concentratie op het leren. De leerkracht stimuleert betrokkenheid en verantwoordelijkheid op het werk. We beogen dat leerlingen zich steeds wat langer kunnen concentreren en focussen op datgene wat van belang is voor hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Autonomie, relatie en competentie spelen een belangrijk rol in de ontwikkeling van kinderen. Het doel is dat iedere leerling met plezier naar school gaat en met plezier leert. Dit streven bereiken we door een veilig klimaat te creëren voor alle leerlingen. Onderlinge relaties zijn hierbij van het allergrootste belang, relaties tussen kinderen, ouders en leerkrachten. We gaan respectvol met elkaar om! Wij vinden het van groot belang dat leerlingen zich geaccepteerd voelen door hun medeleerlingen en door leerkrachten.

 

Onze visie op school:

 • Respect voor elkaar, elkaar positief benaderen, iedereen is oké.
 • Een veilige, rustige en gestructureerde leeromgeving.
 • Goed onderwijs door effectieve directe instructie en modellen.
 • Groei van ieder individueel kind op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied.
 • Gedifferentieerde verwerking voor iedere leerling.
 • Groei in eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen op leren.
 • Wij bieden richting, ruimte en ruggensteun.
 • Wereldwijs op het platteland door te werken aan digitale geletterdheid.
 • Een goed pedagogisch en didactisch klimaat.
 • Professionele houding van leerkrachten en team:
  • leerkrachten die kinderen motiveren en positief benaderen
  • leerkrachten hanteren normen, waarden, regels en routines en dragen deze over aan de leerlingen
  • doorgaande ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten
  • een team dat samenwerkt en reflecteert op eigen handelen en resultaten

 

 Onze centrale schoolregels:

 • Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • We helpen elkaar in ons werk.
 • We kunnen leren als we ons kunnen concentreren.
 • Wees zuinig op het materiaal van ons allemaal.

 

Onze visie op ouders/verzorgers:

 • Goede communicatie naar en met ouders/verzorgers
  • Dat ouders/verzorgers en school samen verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en onderwijs van kinderen
  • Regelmatige contacten met ouders/verzorgers vinden wij van belang
  • Actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers. Wij vinden dat de samenwerking tussen school en thuis een gunstige invloed hebben op het (school)leven van leerlingen.

 

De schoolleider op locatie is verantwoordelijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de algemeen directeur bestuurder Mevr. J. Drok.

Het onderwijsbureau bestaat uit de volgende functionarissen: een functionaris personeel & organisatie, een functionaris financiën, materieel en huisvesting en een medewerker administratie, secretariaat en ondersteuning.