Spring naar de inhoud

MR

Dit is een wettelijk ingestelde raad, waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd. De MR heeft een adviserende en instemmende rol in beleidszaken. Leden voor de MR worden gekozen en nemen in principe voor meerdere jaren zitting in de MR.

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR vergadert een aantal keren per jaar. De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaarkalender. Alle vergaderingen zijn openbaar. De MR stelt het op prijs, dat u uw komst van tevoren meldt bij de voorzitter (zie hiervoor de jaarkalender).

Onze MR bestaat uit de volgende leden:

Oudergeleding:

  • Henk Tienkamp
  • Inge Teunissen

Personeelsgeleding:

  • Alja Drenth
  • Katelijne Horstman
MR

 

 

samen uniek