Spring naar de inhoud

Organisatie

Obs De Aanloop is een kleine dorpsschool in Valthermond. De school is een gebouw dat 6 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een eigen hal en entree.  In de centrale hal van de school werken kinderen wanneer ze zelfstandig hun verwerking kunnen maken. In een lokaal wordt extra begeleiding gegeven door de onderwijsassistent en leerkracht die extra begeleiding en ondersteuning geeft aan individuele leerlingen en/of groepjes leerlingen. Tevens hebben we in dit lokaal de boeken en de uitleen van de Bieb op school en op dinsdag en donderdag de logopedist.

Naast de bijna 70 leerlingen zijn 7 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider, kansencoach en een logopedist op onze school.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. We trachten kinderen zoveel mogelijk onderwijs te bieden wat voor hen uitdagend is. We houden daarbij rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Ons motto

Met een goede Aanloop kom je verder!

Onze missie

Vanuit onze openbare identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De leerlingen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook eigenaarschap op leren en ze ontwikkelen hun creatieve talenten. In onze school bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst, mede door ons aanbod van digitale geletterdheid. Onze leerkrachten worden hierbij ondersteund door Basicly.

Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als een taak kinderen op te voeden tot o.a. democratische, participerende en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Wij hechten waarde aan een goede relatie tussen school en thuis. Daarbij kan aandacht voor burgerschap en integratie voor meer betrokkenheid van school, leerlingen en ouders zorgen. We hebben omgangsafspraken gemaakt over hoe we op het plein spelen en wat er in en buiten de klas is toegestaan. We besteden volop aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen en richten ons op het versterken van de sociale veiligheid en het groepsproces binnen alle groepen. We zetten in op positieve groepsvorming en we stimuleren de sociale vaardigheden. Wij hanteren een veiligheidsprotocol.

Pedagogisch klimaat

We streven ernaar om een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit doen we met behulp van duidelijke regels voor leerlingen en leerkrachten. We stimuleren leerlingen om met elkaar samen te spelen en te werken op basis van wederzijds respect. Kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen. Leerlingen vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten.  Om een veilige omgeving voor iedere leerling te bewerkstelligen besteden we ruim aandacht aan de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden.

Samengevat staan wij voor:

 • Respect voor elkaar, elkaar positief benaderen, iedereen is oké.
 • Een veilige, rustige en gestructureerde leeromgeving.
 • Goed onderwijs door effectieve directe instructie en modellen.
 • Groei van ieder individueel kind op cognitief- en sociaal-emotioneel gebied.
 • Gedifferentieerde verwerking voor iedere leerling.
 • Groei in eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen op leren.
 • Wij bieden richting, ruimte en ruggensteun.
 • Wereldwijs op het platteland door te werken aan digitale geletterdheid.
 • Een goed pedagogisch en didactisch klimaat.
 • Professionele houding van leerkrachten en team
 • Leerkrachten die kinderen motiveren en positief benaderen
 • Leerkrachten hanteren normen, waarden, regels en routines en dragen deze over aan de leerlingen
 • Doorgaande ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten
 • Een team dat samenwerkt en reflecteert op eigen handelen en resultaten

 

 

 

 

samen uniek