Spring naar de inhoud

Passend Onderwijs

Wij bieden ondersteuning voor iedere leerling. Ons onderwijs is zo ingericht dat het aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen. Onze leerkrachten stemmen het aanbod dagelijks af (differentiatie) op de behoeften. Observaties, kindgesprekken en toetsgegevens geven ons inzicht in de ondersteuningsvraag van elke leerling. Waar nodig bieden wij verlengde instructie, pré teaching of hulp door een onderwijsassistent. Kinderen die meer aan kunnen dan het basisaanbod krijgen hierin de ruimte en begeleiding.

De leerkrachten zorgen voor een veilig en positief groepsklimaat. Alleen dan komen leerlingen tot leren. Met ouders wordt regelmatig gesproken over de vorderingen van de kinderen.

Wij hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en dagen hen uit. Wij maken kinderen eigenaar van hun leerproces door het stellen van eigen doelen en reflectie op hun werk. Onze intern begeleider is de spil in de leerlingbegeleiding. Zij heeft regelmatig overleg met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen.

Daarnaast onderhoudt zij contact met externe professionals zoals de jeugdverpleegkundige/schoolarts van de GGD, een logopediste van de GGD, onze kansencoach en het sociaal team van de gemeente. De IB-er kan daarnaast ook een beroep doen op het ondersteuningsteam (OT) van onze stichting, om mee te kijken en vervolgstappen te bieden, zoals een observatie, extern onderzoek of een arrangement voor begeleiding door onze onderwijsassistent.

Wanneer blijkt dat wij niet langer kunnen voldoen aan de ondersteuningsvraag van een kind, wordt samen met ouders en het OT gekeken naar een passender plek op een andere school.

Specifieke informatie over onze ondersteuningsroute is te vinden in het document Ondersteuningsroute. Dit document is als bestand bij de documenten opgenomen.

Passend Onderwijs

 

samen uniek